Category: กิจกรรมหน่วย

18 ม.ค.59 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2559

พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีสวนสนามถวายสั …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.inf1002.com/home/2016/02/04/18-%e0%b8%a1-%e0%b8%84-59-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%93/