Category: กิจกรรมหน่วย

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 108 ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 108 ณ แหล่งส …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.inf1002.com/home/2018/04/20/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9/

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ 140 ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์

ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหลั …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.inf1002.com/home/2018/02/27/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5-3/

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 107

Permanent link to this article: https://www.inf1002.com/home/2018/02/05/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5-2/

พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 104 ณ หอประชุม ศร.

พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาห …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.inf1002.com/home/2016/04/21/%e0%b8%9e%e0%b8%a5-%e0%b8%95-%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%9a-%e0%b8%a8%e0%b8%a3-%e0%b9%80/

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 103

พ.อ.ศักดา วรรณโภคา รอง ผบ.ศร.(2) เป็นประธานในพิธีมอบประ …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.inf1002.com/home/2016/02/19/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5/

การแข่งขันหน่วยทหารทรหด ระดับ ทภ.ของหน่วยนอก ทภ. ประจำปี 2559

การแข่งขันหน่วยทหารทรหด ระดับ ทภ.ของหน่วยนอก ทภ. ประจำป …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.inf1002.com/home/2016/02/17/%e0%b8%97%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a/

18 ม.ค.59 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2559

พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีสวนสนามถวายสั …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.inf1002.com/home/2016/02/04/18-%e0%b8%a1-%e0%b8%84-59-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%93/