Author's posts

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 108 ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 108 ณ แหล่งส …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.inf1002.com/home/2018/04/20/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9/

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ 140 ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์

ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหลั …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.inf1002.com/home/2018/02/27/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5-3/

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 107

Permanent link to this article: https://www.inf1002.com/home/2018/02/05/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5-2/

รายชื่อกำลังพลที่ที่ได้รับพิจารณาเข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ 140 ปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม 10-11-2560)

รายชื่อกำลังพลที่ที่ได้รับพิจารณาเข้ารับการศึกษาหลักสูต …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.inf1002.com/home/2017/11/16/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%94/

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ 139

Permanent link to this article: https://www.inf1002.com/home/2017/05/26/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1/

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาเข้ารับการศึกษา หลักสูตร นายสิบชั้นต้น รุ่นที่ 41

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาเข้ารับการศึกษา หลัก …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.inf1002.com/home/2017/02/01/inf-ss-41/

แผนการศึกษา โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ และคุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา ปีงบประมาณ 2560

         

Permanent link to this article: https://www.inf1002.com/home/2016/08/04/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%ab-2/

บัญชีรายชื่อกำลังพลที่ได้รับการพิจารณาเข้ารับการศึกษา หลักสูตร ชั้นนายร้อย รุ่นที่ 137 (เพิ่มเติม รอบ 3)

Permanent link to this article: https://www.inf1002.com/home/2016/05/30/%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88/

พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 104 ณ หอประชุม ศร.

พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาห …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.inf1002.com/home/2016/04/21/%e0%b8%9e%e0%b8%a5-%e0%b8%95-%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%9a-%e0%b8%a8%e0%b8%a3-%e0%b9%80/

บัญชีรายชื่อกำลังพลที่ได้รับการพิจารณาเข้ารับการศึกษา หลักสูตร ชั้นนายพัน รุ่นที่ 104 (เพิ่มเติม รอบ 2)

Download

Permanent link to this article: https://www.inf1002.com/home/2016/04/02/%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-5/