บุคคลากร

 
พ.ท.ศุภชัย  โยคนิตย์
ผบ.พัน.นร.ที่ ๒ กรม นร.รร.ร.ศร.
     
– ว่าง –
ตำแหน่ง ผู้บังคับกองร้อย
  – ว่าง –
ตำแหน่ง ผู้บังคับกองร้อย
 
 จ่าสิบเอก สุนทร ทรงวงษ์
ตำแหน่ง นายสิบกำลังพล
   จ่าสิบเอก สุชาติ แสนมี
ตำแหน่ง นายสิบกำลังพล
   
 จ่าสิบเอก อดิสร ชาติลีลา
ตำแหน่ง นายสิบเตรียมการ รร.ร.ศร.
  -ว่าง-
จ่ากองร้อย
 
นาย ณัฐกร เกิดก้าน
ตำแหน่ง พนักงานรักษาสถานที่
  นาย อิทธิพงษ์ กรมพระพุทธ
ตำแหน่ง พนักงานรักษาสถานที่
 
 นางสาว อรัญญา มาลัย
ตำแหน่ง พนักงานรักษาสถานที่
  นางสาว ยศวดี นาคมา
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

http://www.inf1002.com/inf/1002-6.htm

Permanent link to this article: https://www.inf1002.com/home/%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3/