บัญชีรายชื่อ  นทน.หลักสูตร ชั้นนายพัน  รุ่นที่  ๘๔
ลำดับ ยศ  -  ชื่อ หน่วย หมายเหตุ
ร.อ. บุญยงค์ ศรีเจริญ ร. รอ.      
ร.อ. มานพ แก้วไพจิตร ร. รอ.      
ร.อ. นฤดล รักธรรม ร. พัน. รอ.  
ร.อ. ชาญยุทธ แคล้วปลอดทุกข์ ร. พัน. รอ.  
ร.อ. มานะ ชูบรรจง ร. พัน. รอ.  
ร.อ. เสริม รักชาติ ร. พัน. รอ.  
ร.อ. สมบูรณ์ สุขเกษม ร. พัน. รอ.  
ร.อ. ปฏิวัติ เฟื่องประภัสสร์ ร. พัน. รอ.  
ร.อ. ณรงค์ พุมมา ร. พัน. รอ.  
๑๐ ร.อ.  อาคม ทองพวง ร. พัน. รอ.  
๑๑ ร.อ. มานิจ อยู่ภักดี ร. พัน.    
๑๒ ร.อ. นิวัฒน์ แดงไธสง ร. พัน.    
๑๓ ร.อ. สายยนต์ แก้ววิเศษ ร.        
๑๔ ร.อ. อดุลย์ เถื่อนวรรณา ร.        
๑๕ ร.อ. ชนกานต์ แสงศร ร. พัน.    
๑๖ ร.อ. กฤษณะ เพชรพิมล ร. พัน.    
๑๗ ร.อ. สมยศ ถนอมพันธ์ ร. พัน.    
๑๘ ร.อ. วชิรพงษ์ บุญรัตน์ ร. พัน.    
๑๙ ร.อ. อาทมาต เนติ ร. พัน.    
๒๐ ร.อ. วิเชียร หวังทอง ร. พัน.    
๒๑ ร.อ. ณัฐรินทร์ สิทธิบุญมา ร.        
๒๒ ร.อ. จงกล ญาณมงคลศิลป์ ร.        
๒๓ ร.อ. สันติพงษ์ ชิงดวง ร. พัน.    
๒๔ ร.อ. อภินันท์ พรหมจรรยา ร. พัน.    
๒๕ ร.อ. สินธุ์ ศรีโคตร ร. พัน.    
๒๖ ร.อ. ไชยยันต์ สมตัว ร. พัน.    
๒๗ ร.อ. ยุทธพงษ์ รัตนวงษ์ ร. พัน.    
๒๘ ร.อ. เพื่อชาติ อุไรเลิศ ร. พัน.    
๒๙ ร.อ. พีระยุทธ ชุมโคตร ร. ๑๑ รอ.      
๓๐ ร.อ. นพดล ระวีวรรณ ร. ๑๑ พัน. รอ.  
๓๑ ร.อ. สรายุทธ ศรลัมภ์ ร. ๑๑ พัน. รอ.  
๓๒ ร.อ. สุรศักดิ์ กล้าการขาย ร. ๑๑ พัน. รอ.  
๓๓ ร.อ. สกล สิทธิประภา ร. ๑๑ พัน. รอ.  
๓๔ ร.อ. เชาวน์ เดชชัยภูมิ ร. ๑๒ พัน. รอ.  
๓๕ ร.อ. ประสิทธิ์ เอี่ยมเจริญ ร. ๑๒ พัน. รอ.  
๓๖ ร.อ. สุรศักดิ์ จำปาแก้ว ร. ๑๓        
๓๗ ร.อ. สุภัทร ชูตินันทน์ ร. ๑๓        
๓๘ ร.อ. สุพรเทพ ไชยยงค์ ร. ๑๓ พัน.    
๓๙ ร.อ. ประจัญบาน ทองศรี ร. ๑๓ พัน.    
๔๐ ร.อ. สุริยา ฉิมพาลี ร. ๑๓ พัน.    
๔๑ ร.อ. อภิชัย เรืองฤทธิ์ ร. ๑๕ พัน.    
๔๒ ร.อ. สายชล พวงเดช ร. ๑๕ พัน.    
๔๓ ร.อ. นิคม ทองอินทร์แก้ว ร. ๑๕ พัน.    
๔๔ ร.อ. อำนาจ นันทศรี ร. ๑๗ พัน.    
๔๕ ร.อ. เพิ่ง หอมสุวรรณ ร. ๑๗ พัน.    
๔๖ ร.อ. สุคำ ใจน้อย ร. ๑๗ พัน.    
๔๗ ร.อ. ปราณีต สัมฤทธิ์นอก ร. ๑๙        
๔๘ ร.อ. เจนวิทย์ นุชภู่ ร. ๑๙ พัน.    
๔๙ ร.อ. ประสิทธิ์ โมราณรงค์ ร. ๑๙ พัน.    
๕๐ ร.อ. ปรีชา เบ็ญจวรรณ์ ร. ๑๙ พัน.    
๕๑ ร.อ. ณฐวิชญ์ มีนะกนิษฐ ร. ๑๙ พัน.    
๕๒ ร.อ. ยุทธพงษ์ ศึกษา ร. ๑๙ พัน.    
๕๓ ร.อ. รติ สินธุพัทร์ ร. ๑๙ พัน.    
๕๔ ร.อ. สำราญ สังฆะธาตุ ร. ๒๓        
๕๕ ร.อ. สุวิทย์ หาญอาษา ร. ๒๓ พัน.    
๕๖ ร.อ. ธานินทร์ ดมหอม ร. ๒๓ พัน.    
๕๗ ร.อ. สุรพล เกลี้ยงขาว ร. ๒๕        
๕๘ ร.อ. อรุณ ศุกลสกุล ร. ๒๕        
๕๙ ร.อ. สุรินทร์ พรายศิลป์ ร. ๒๕ พัน.    
๖๐ ร.อ. ณรงศักดิ์ ทนงแผลง ร. ๒๕ พัน.    
๖๑ ร.อ. พีระยศ มักการุณ ร. ๒๕ พัน.    
๖๒ ร.อ. ธานี เกียรติสาร ร. ๒๕ พัน.    
๖๓ ร.อ. กฤษณกร สุวรรณพฤกษ์ ร. ๒๕ พัน.    
๖๔ ร.อ. ธายุทธ สวนกูล ร. ๒๕ พัน.    
๖๕ ร.อ. บุญเลิศ เต็มเปี่ยม ร. ๓๑ พัน. รอ.  
๖๖ ร.อ. ทศพล ทิมสถิตย์ ร. ๓๑ พัน. รอ.  
๖๗ ร.อ. กฤษดา หิรัญโรจน์ ร. ๓๑ พัน. รอ.  
๖๘ ร.อ. พฤทธภูมิ บุญพร้อม ร. ๓๑ พัน. รอ.  
๖๙ ร.อ. คทาวุธ ชัยยัง ร. ๓๑ พัน. รอ.  
๗๐ ร.อ. วิเชียร เป้าสร้อย พล.ร.๒ รอ.      
๗๑ ร.อ. สมยศ สุวรรณนวล จทบ.ร.อ.        
๗๒ ร.อ. ชาลี สุขศิริ จทบ.พ.ล.      
๗๓ ร.อ. ทวีป พันธุ์เกตุ จทบ.ท.ส.      
๗๔ ร.อ. ชาญณรงค์ ทองคำ มทบ.๑๑        
๗๕ ร.อ. เพียรศักดิ์ วิลัยวาส มทบ.๒๒      
๗๖ ร.อ. พัลลภ หนูมอ มทบ.๒๔      
๗๗ ร.อ. ณรงค์ฤทธิ์ คำวิชา มทบ.๒๔      
๗๘ ร.อ. วิรัช จ้อยเชื้อ มทบ.๔๑        
๗๙ ร.อ. จักรพงศ์ สมบูรณ์ รพศ.๑ พัน.๑      
๘๐ ร.อ. ทศพร พินธุรักษ์ รพศ.๑ พัน.๒      
๘๑ ร.อ. วรชัย อาทิตย์ รพศ.๓        
๘๒ ร.อ. บรรเทิง ขำมี รพศ.๓ พัน.๑      
๘๓ ร.อ. ถวัลย์ เหมเพ็ชร รพศ.๔ พัน.๑      
๘๔ ร.อ. สิรภพ แก้วชนิด พัน.จจ.รพศ.๓      
๘๕ ร.อ. สังวาลย์ พิณทอง พัน.ปจว.รพศ.๒    
๘๖ ร.อ. พยุง ละครบุญ พัน.สบร.๒๒ บชร.๒  
๘๗ ร.อ. อภิรักษ์ ตระกาลจันทร์ ทพ.๒๓        
๘๘ ร.อ. สังคม บัวหลวง ศบบ.        
๘๙ ร.อ. กิตติศักดิ์ โทนุสิน ศบบ.        
๙๐ ร.อ. มนตรี ธานะกูล ศบบ.        
๙๑ ร.อ. สกล บุญรุณโพธิ์ ศบบ.        
๙๒ ร.อ. ปรีชา ภูยาธร ศบบ.        
๙๓ ร.อ. อภิชาต จูภาวัง ยศ.ทบ.        
๙๔ ร.อ. กิตติพงษ์ ระมาศ รร.จปร.        
๙๕ ร.อ. ไชยยุทธ ถิรพร รร.ร.ศร.        
๙๖ ร.อ. พงษ์เชษฐ์ ช่างต่อ รร.ร.ศร.        
๙๗ ร.อ. ดอน ปุยะติ รร.ร.ศร.        
๙๘ ร.อ. ณรงค์ ธรรมรงค์ฤทธิ์ รร.ร.ศร.        
๙๙ ร.อ. ณัฐศักดิ์ สมัตถพันธุ์ ศร.        
๑๐๐ ร.อ. ชนรรค์ บุญนำ ศร. พัน.      
๑๐๑ ร.อ. สุเมธา เมธีธวัช รง.กสย.ศอว.ศอพท.  
๑๐๒ ร.อ. ภาณุวัฒน์ เงินโสภา พัน.บร.ยบ.ทหาร บก.สส.  
๑๐๓ ร.อ. นพศิษฐ์ เพียรชอบ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย.  
๑๐๔ ร.อ. บัณฑิต ประสงค์กิจ กรม ทย.รอ.      
๑๐๕ พ.ต.ต. จักรกริช รังสิโยภาส บก.สอ.บช.ตชด.    
๑๐๖ ร.ต.อ. สมเดช สินศิริ กก.ตชด.๑๑      
๑๐๗ ร.ต.อ. ฉลาม พงษ์เพชร กก.ตชด.๑๔      
๑๐๘ ร.ต.อ. บำรงค์ สามล กก.ตชด.๔๒      
๑๐๙ ร.ต.อ. เรืองสวัสดิ์ โยธคล กก.ตชด.๓๔ บช.ตชด.  
                   
      ตรวจถูกต้อง            
                           พ.อ.   สามารถ  งสาย  
                                (สามารถ       คงสาย)  
                                    หน.ตก.รร.ร.ศร.