พ.ท.
ผบ.พัน.นร.ที่ ๒ กรม นร.รร.ร.ศร.

 
       
       
 

พ.ต.เกรียงไกร รุกขชาติ

ตำแหน่ง ผู้บังคับกองร้อย

ปฏิงานในตำแหน่ง นายทหารธุรการกำลังพล , นายทหารปกครอง

ร.อ.ณรงค์ยุทธ ฤทธิ์แรงกล้า

ตำแหน่ง นายทหารส่งกำลัง

ปฏิงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยนายทหารปกครอง

 
 
   
 
 
 

ร.ต. กิตติศักดิ์ คงนาผล

ตำแหน่ง นายทหารชำนาญการ

ปฏิงานในตำแหน่ง นายทหารฝ่ายธุรการกำลังพล

 

 

 
 
 
 
 
 

จ่าสิบเอก สุชาติ แสนมี

ตำแหน่ง นายสิบกำลังพล

ช่วยราชการ ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล ศูนย์การทหารราบ

จ่าสิบเอก สุนทร ทรงวงษ์

ตำแหน่ง นายสิบกำลังพล

ปฏิงานในตำแหน่ง นายสิบประจำห้องเรียน

 
 
 
 
 
 

จ่าสิบเอก อำพร สุวรรณคีรี

ตำแหน่ง จ่ากองร้อย

ปฏิงานในตำแหน่ง นายสิบประจำห้องเรียน

จ่าสิบเอก อดิสร ชาติลีลา

ตำแหน่ง นายสิบเตรียมการ รร.ร.ศร.

ปฏิงานในตำแหน่ง นายสิบประจำห้องเรียน

 
 
 
 
 
 

สิบเอก อภิสิทธิ์ ราชสมณะ

ตำแหน่ง เสมียน

ปฏิงานในตำแหน่ง นายสิบประจำห้องเรียน เสมียน

สิบเอก ชาญชัย เนื่องชัยยศ

ตำแหน่ง ช่างประปา กอง สน.กรม นร.รร.ร.ศร.

ปฏิงานในตำแหน่ง นายสิบประจำห้องเรียน

 
       
       
 

สิบเอก - ว่าง -

ตำแหน่ง เสมียน

ปฏิงานในตำแหน่ง

นาย ณัฐกร เกิดก้าน

ตำแหน่ง พนักงานรักษาสถานที่

ปฏิงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

 
       
       
 

นาย อิทธิพงษ์ กรมพระพุทธ

ตำแหน่ง พนักงานรักษาสถานที่ พัน.นร.ที่ 3 ฯ

ปฏิงานในตำแหน่ง พนักงานประจำอาคารที่พัก

นาย สมเกียรติ ลิ้มเกื้อ

ตำแหน่ง พนักงานบริการ กรม นร.ฯ

ปฏิงานในตำแหน่ง พนักงานประจำอาคารที่พัก

 
 
 
 
 
 

นางสาว อรัญญา มาลัย

ตำแหน่ง พนักงานรักษาสถานที่

ปฏิงานในตำแหน่ง เสมียน ประกอบเลี้ยง

นางสาว ยศวดี นาคมา

ตำแหน่ง พนักงานบริการ

ปฏิงานในตำแหน่ง เสมียนธุรการ

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
updat : 7 October, 2016 : โดย จ.ส.อ.สุชาติ แสนมี